Kväveoxider från personbilar minskar

Kväveoxider bildas då luftens syre och kväve reagerar vid höga temperaturer. Utsläpp av kväveoxider är därför kopplat till förbränningsprocesser, som till exempel i motorer. Trots att antalet fordonskilometer (antalet fordon multiplicerat med den sträcka i kilometer varje fordon förflyttas) ökat kraftigt sedan 1990, så har utsläppen av kväveoxider från personbilar minskat mycket kraftigt under samma period. Tack vare bättre teknik i form av effektivare motorer exempelvis har detta varit möjligt.