Godsmängd i inrikes- och utrikestrafiken

Ett sätt att beskriva hur godstransporterna ter sig är att mäta hur många ton gods de olika trafikslagen transporterar under ett år. Här är en aktuell bild av hur det ser ut i verkligheten. Sjöfarten dominerar de utrikes transporterna. Vägtrafiken, i form av lastbilar, står dock för den största volymen godstransporter både inom Sverige och totalt sett.