Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 – resursfördelning

Trafikverket har presenterat sitt förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Här fastslås hur resurserna ska fördelas under den kommande perioden. Mest läggs på järnvägen. Vägarnas kvalitet kommer att bli sämre under planperioden, trots att mest resor sker på väg.

Posterna för väg och järnväg i bilden innehåller både nya investeringar och underhåll av det som redan finns.

Skalan ”Resandet” längst ned på bilden avser här personresandet fördelat per färdmedel som andel av inrikes personkilometer.

Ta del av hela planen här.