Underhåll av väg och järnväg – resursfördelning

Det är riksdagen som beslutar om hur mycket resurser som ska avsättas till underhåll och investeringar i den statliga väginfrastrukturen. Regeringen lägger fram en infrastrukturproposition med ekonomiska ramar för den kommande nationella planen och länsplanerna. Riksdagen fattar beslut om de ekonomiska ramarna. Våren 2021 röstade Riksdagen för regeringens nya infrastrukturproposition.

I gällande ramar ges ökar resurserna till vägunderhåll, men procentuellt sett ökar resurserna till underhållet av järnvägen mycket mer.

Vägtrafiken dominerar resandet och transporterna i Sverige. Nio av tio resor går på väg och åtta av tio resor görs med bil. Underhållet av väginfrastrukturen är kraftigt eftersatt och har varit det under lång tid. Mer resurser måste avsättas för detta om kvaliteten ska kunna upprätthållas och bli bättre.