Slitaget på vägarna ökar

Det finns många olika sätt att mäta vägarnas kvalitet på. Ett sätt är att mäta hur djupa spåren i vägen är som uppstår när fordonen kör på den. Tyvärr har spårdjupet ökat på det svenska vägarna över tid och kvaliteten på väginfrastrukturen har därmed sjunkit. Mer resurser till underhåll behövs om utvecklingen ska vändas.

Olika vägtyper:

Vägtyp 1

Vägar i storstadsområden. De består av vägar i regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. De omfattar vägar med hög trafikintensitet samt vägar som utgör viktiga komplement till dessa, det vill säga kopplar samman de högtrafikerade vägarna med övrigt vägnät eller som utgör viktiga omledningsvägar.

Vägtyp 2

Vägar som vildar större sammanhängande stråk. Det är vägar som ingår i stamvägnätet – ett sammanhängande vägnät som bedöms vara betydelsefullt för riket som helhet. Det fyller en mångsidig funktion för landets ekonomi och välfärd.

Vägtyp 3

Vägar för dagliga resor och arbetspendling. De består av vägar som är viktiga för dagliga resor, arbetspendling och tillgången till viktig samhällsservice. Viktiga vägar för kollektivtrafik och vägar mellan regioncentrum återfinns också inom den här vägtypen.

Vägtyp 4

Övriga för näringslivet viktiga vägar. De består av vägar som är viktiga för dagliga resor, arbetspendling och tillgången till viktig samhällsservice. Viktiga vägar för kollektivtrafik och vägar mellan regioncentrum återfinns också inom den här vägtypen.