NYHET: Länets aktörer uppmanas att tycka till om framtidens infrastruktur

Örebro län uppmuntrar aktörer att tycka till om framtidens infrastruktur.
 
Länsplanerna omfattar investeringar i det regionala vägnätet, samt medfinansiering till kommuner. Även trafiksäkerhetsåtgärder på länens större vägar och framkomlighetsåtgärder på mindre statliga vägar ryms i planerna. Det är länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan eller kommunala samarbetsorgan som upprättar länsplaner för regional transportinfrastruktur, där bland annat Trafikverket bistår med underlag. Länsplaneupprättarna beslutar om länsplanerna och Trafikverket genomför planerna.