NYHET: UPPDRAG TILL TRAFIKVERKET OM EFFEKTIVARE ANVÄNDNING AV VÄGAR

”Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram förslag på hur villkoren för statlig medfinansiering av infrastrukturåtgärder i steg 1 och 2 av fyrstegsprincipen kan förtydligas. I uppdraget ingår att ta fram förslag på åtgärder inom kommuners och regioners ansvarsområden som är kostnadseffektiva och samhällsekonomiskt lönsamma.”

”– Regeringen prioriterar att fortsätta förbättra den infrastruktur vi har, reparera där det behövs och förvalta våra gemensamma resurser på bästa sätt. Att fokusera på effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur är både kostnadseffektivt och kan bidra till minskade växthusgasutsläpp, säger infrastrukturminister Andreas Carlson.”

Läs mer.