NYHET: Eftersatt underhåll får inte äventyra industrin

Den tunga järn- och stålindustrin oroas över det bristande underhållet av landets vägar.

”Även om anslagen för infrastruktur ökar kommer det eftersatta underhållet att öka ytterligare eftersom anläggningarna inte underhålls i den takt som krävs. Om inte underhåll och investeringar i befintlig infrastruktur prioriteras högre riskerar infrastrukturskulden att skada järn- och stålindustrins konkurrenskraft.”

Det säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Dags att börja beta av infrastrukturskulden!

Läs mer.