NYHET: LÄNSPLANER FÖR INFRASTRUKTUREN UTARBETAS

Parallellt med nationell plan för transportinfrastrukturen sker även planeringen på regional nivå. Regeringen har givit varje region i uppdrag att ta fram en plan för det egna länets infrastruktur för transporter för perioden 2022–2033. Alla transportslag ska ingå i planen.
 
Här exempel från Dalarna:
 
”Det är idag ett hårt tryck på hela transportsystemet i och genom Dalarna. Sträckan Särnaheden-Idre är smal med dåliga sidoområden. Något som skapar problem för framkomligheten och trafiksäkerheten – främst vad gäller turisttrafiken, men även för tung trafik och arbetspendling.