NYHET: Trafikverket får i uppdrag att analysera åtgärder i norra Sveriges transportinfrastruktur

Ekonomisk tillväxt och utvecklingen av effektivare och billigare transporter går hand i hand. När transporterna blir bättre kan resurserna användas på ett effektivare sätt och ekonomin växer. Det leder i sin tur till att fler människor får en bättre levnadsstandard. Här finns med information om detta samband.

Ett aktuellt exempel på detta finns nu i norra Sverige. Flera stora företagsetableringar pågår i Norrbottens och Västerbottens län, vilket antas leda till nya transport- och resmönster och därmed förändrad belastning på transportsystemet. Regeringen ger därför Trafikverket i uppdrag att beskriva statusen för de planerade åtgärder i transportinfrastrukturen som är mest relevanta för att möta de nya behoven samt möjligheten att tidigarelägga dem.

– Regeringen ser stora möjligheter för norra Sverige att bli en motor för gröna innovationer och när nya hållbara industrier etablerar sig kan denna del av landet bli ledande i den globala klimatomställningen. Det finns därför ett behov av att få en lägesuppdatering för de planerade åtgärder i transportinfrastrukturen som kan vara till gagn för utvecklingen i norr och samtidigt analysera om några av åtgärderna går att tidigarelägga, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Läs mer.