NYHET: Trafikverkets genomförandeplan satsar lite på vägarna

Trafikverkets genomförandeplan 2020–2025 visar planerade åtgärder i transportsystemet, både investeringar och underhållsåtgärder.

87,7 mdr kr satsas på investeringar i järnväg och endast 26,2 mdr kr på investeringar i väg. Detta är en orimlig fördelning mot bakgrund av hur transporter går till i verkligheten. Ca 132 mdr personkilometrar utförs på väg medan endast ca 14 mdr personkilometrar utförs med järnvägstrafik. I stora delar av landet utförs nästan allt resande med vägtrafik.

– Omfattande kritik har framförts mot att så mycket resurser läggs på investeringar med lågt eller t o m negativt samhällsekonomiskt värde medan viktiga väginvesteringar som t ex Tvärförbindelse Södertörn och Östlig Förbindelse i Stockholm hela tiden skjuts på framtiden.

– Ur trafiksäkerhetssynpunkt är t ex Trafikverkets långsamma utbyggnad av mötesseparering på alla vägar med mycket trafik oacceptabel, säger Charlie Magnusson på MRF i en kommentar.