NYHET: Underhållsbehov och klimatmål i fokus i Trafikverkets inriktningsunderlag

”Trafikverket redovisar idag regeringsuppdraget att ta fram ett inriktningsunderlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen.

En ökande befolkning och växande ekonomi driver på den framtida efterfrågan på person- och godstransporter. I inriktningsunderlaget lyfter Trafikverket fram ett ökande underhållsbehov på väg och järnväg. Trafikverkets analyser visar att vägarna bryts ner i snabbare takt, vilket kommer att påverka funktionen på både det låg- och högtrafikerade vägnätet. Även om stora infrastrukturinvesteringar kommer att färdigställas det kommande decenniet, innebär de ett relativt litet tillskott jämfört med den infrastruktur som redan finns.”

Naturligtvis måste vägarna underhållas för effektivare och säkrare trafik. Mer resurser till infrastrukturen krävs då.

Läs mer.