NYHET: Begränsad potential att uppnå miljökvalitetsmål genom överflyttning av gods med dagens prioriteringar

Att försöka flytta över godstransporter från vägtrafik till andra trafikslag kommer inte att få några större positiva effekter för miljön enligt ny forskning. Istället måste alla trafikslag bidra till att minska utsläppen.
 
”Har vi för snävt fokus på klimatmålet kan de prioriteringar som görs riskera att leda till ett ineffektivt transportsystem sett ur ett större samhällsperspektiv.”
 
Minskade utsläpp kräver teknikutveckling och bättre infrastruktur. Här är vägtrafiken med och bidrar.