NYHET: STORA REGIONALA SKILLNADER I RISK FÖR DÖDSOLYCKOR

En ny rapport påvisar stora regionala skillnader gällande risken att dö i vägtrafikolyckor. Storstadslänen och andra län i Svea- och Götaland har låga dödstal i förhållande till befolkningsmängd, medan skogslänen utmärker sig med betydligt högre relativa dödstal. En viktig förklaring till skillnader i risk för dödsolyckor är ojämlikhet i vägkvalitet.
 
Utbyggda och väl underhålla vägar ökar säkerhet och är en vinst för hela samhället.